Privacystatement

NWH Jobs verwerkt persoonsgegevens. Wij behandelen en beveiligen de persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. In dit privacystatement informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens door NWH Jobs.  

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij een relatie hebben. Dat zijn in dit geval persoonsgegevens van uitzendkrachten en zakelijke relaties.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van diverse soorten werkzaamheden zoals de werving en selectie, uitzenden, salaris- en financiële administratie en personeelsmanagement.

Als we meer specifiek kijken, dan verwerken wij uw persoonsgegevens

 • om u te informeren over onze dienstverlening en werkwijze via nieuwsbrieven, maar alleen als u zich daarvoor heeft aangemeld;
 • bij het aangaan en onderhouden van een contract met een uitzendkracht of een opdrachtgever en de daaruit voortvloeiende uit te voeren administratieve werkzaamheden en voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving;
 • bij de beoordeling van uw geschiktheid en beschikbaarheid voor een openstaande opdracht. Mogelijk kijken we hierbij ook naar de beoordeling van voorgaande opdrachten;
 • bij het vastleggen van een opdracht bij de opdrachtgever in een uitzendbevestiging;
 • om u toegang te geven tot de HR-portal;
 • voor het genereren van managementinformatie, het verzorgen van interne- en accountantscontrole en audits door externe instanties;
 • voor het aanvragen van subsidies en/of premiekortingen.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

NWH Jobs verzamelt gegevens vanaf het moment dat wij deze ontvangen van onze wervings- en selectiebureaus. Ook verzamelen wij uw gegevens als u zich via de website inschrijft als uitzendkracht of na het invullen van het contactformulier.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Hierbij gaat het onder andere om de volgende gegevens:

Bij inschrijving via een wervingsbureau:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
 • BSN/RNI (indien aanwezig)
 • Kopie van identiteitsbewijs
 • Bankrekeningnummer
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum, geboorteplaats en geslacht
 • Schoen- en kledingmaat
 • Wel of niet in bezit van rijbewijs
 • Talenkennis
 • Relevante werkervaring

 Zodra u voor NWH Jobs gaat werken dan komt daar nog bij:

 • BSN/RNI (indien afwezig)

 Bij inschrijving via de website verzamelen we de naam, het e-mailadres en cv.

Verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn zeer gevoelige gegevens over bijvoorbeeld gezondheid, godsdienst, levensovertuiging en strafrechtelijk verleden.

NWH Jobs registreert uitsluitend bijzondere persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, maar alleen als daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

NWH Jobs kan uw persoonsgegevens doorgeven aan opdrachtgevers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Dit doen wij ook als wij verplicht worden om persoonsgegevens te delen zoals door een gerechtelijk bevel.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals vermeld bij Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. NWH Jobs heeft maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.  

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens kan variëren en is afhankelijk van de wettelijke kaders.

Wel ingeschreven, maar niet gewerkt voor NWH Jobs

Als u zich heeft ingeschreven, maar niet gewerkt heeft voor NWH Jobs dan zijn uw gegevens beschikbaar tot twee maanden na inschrijving. Na afloop van deze periode worden uw gegevens definitief verwijderd.

Wel gewerkt voor NWH Jobs

Indien u gewerkt heeft voor NWH Jobs dan zijn uw persoonsgegevens beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.

In verband met bijvoorbeeld fiscale verplichtingen, claims en audits zijn bepaalde persoonsgegevens langer beschikbaar voor NWH Jobs. 

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

NWH Jobs verwerkt de persoonsgegevens van contactpersonen die werkzaam zijn bij zakelijke relaties. Wij verwerken hierbij onder andere de namen, functies en contactgegevens.

Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan bijvoorbeeld uitzendkrachten. Dit doen wij ook als wij verplicht worden om persoonsgegevens te delen zoals door een gerechtelijk bevel.

Wat zijn uw rechten?

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens heeft vervangen staat beschreven welke rechten u heeft, te weten:

 • recht op inzage;
 • recht op correctie als gegevens niet juist of niet actueel zijn;
 • recht op verwijdering (ook wel recht op vergetelheid genoemd). Ook als gegevens aan derden zijn verstrekt dan dienen deze partijen hierover ook geïnformeerd te worden.
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit). U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben.

Via uw account in de HR-portal kunt u voor een groot gedeelte zien welke persoonsgegevens wij registreren. Als u uw totale persoonsgegevensverwerking wilt inzien, dan kunt u een e-mail sturen naar support@nwhjobs.nl.

Website en cookies

De website van NWH Jobs verzamelt automatisch niet-identificeerbare informatie over de bezoekers, zoals de pagina’s die u heeft bezocht, welk type apparaat u daarvoor gebruikt, of u een nieuwe of terugkerende bezoeker bent, via welk kanaal u op de website terecht bent gekomen (bijvoorbeeld Facebook of Google) en welke internetbrowser u hiervoor gebruikt heeft. Het verzamelen van deze informatie wordt gedaan met cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw pc, laptop, tablet en smartphone geplaatst worden zodra u de website bezoekt. Deze cookies worden herkend op het moment dat u de website voor de tweede keer bezoekt. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de website te monitoren en te verbeteren.

Beveiliging

NWH Jobs treft fysieke, organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatig gebruik. Alleen werknemers die daarvoor geautoriseerd zijn hebben toegang tot uw gegevens.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens door NWH Jobs? Neem dan contact met ons op via 0252-200069 of info@nwhjobs.nl

Wijzigingen privacystatement

Om uiteenlopende redenen kan NWH Jobs aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacystatement. Op de website van NWH Jobs staat te allen tijde het meest actuele privacystatement. Deze versie is opgesteld in mei 2018.